Projeleri

 1. Prostat kanser kök hücrelerinde ……..TÜBİTAKYürütücü (2015 – 2018).
 2. Sharpin Gen Modülasyonunun ……….TÜBAPYürütücü  (2015 – 2016).
 3. Migren hastalığı patofizyolojisinde ……TÜBİTAKAraştırmacı  (2015 – 2016).
 4. Astrositlerde lipopolisakkarit …… TÜBİTAK, Araştırmacı (2014 – 2016).
 5. Alzheimer Hastalığı Modelinde …..TÜBİTAK, Araştırmacı (2014 – 2016).
 6. Brucella-konak hücre etkileşiminde yeni bir yaklaşım: bakır ve siyanid kullanımının etkileri, (MKÜBAP), Yönetici, 2008.
 7. İmidaclopridin merkezi sinir sistemi ve karaciğer üzerine akut ve kronik etkilerinin biyokimyasal ve moleküler biyoloji teknikleri ile araştırılması (MKÜBAP), Yönetici, 2006.
 8. Beraprost tedavisinin aktif mikroglialarda enflamasyon ve oksidatif reaksiyonlar üzerine etkilerinin araştırılması (MKÜBAP), Proje Yöneticisi, 2009.
 9. Hücresel Prion Proteinlerin (PrPC) Nöronal Brucella Enfeksiyonlarındaki Rolü (TÜBİTAK), Yönetici, 2008.
 10. Brucella melitensis ile konakçı hücre arasındaki immünolojik ve biyokimyasal ilişkinin U937 makrofaj hücre kültüründe araştırılması (TÜBİTAK), Yönetici, 2006.
 11. Assessing the toxicity of the extensively used insecticide imidacloprid on the central and peripheral nervous system of mammalians (TÜBİTAK, uluslararası) Araştırmacı, 2006.
 12. Diyabetik ratlarda caffeic acid phenethyl ester (CAPE)’in antidiyabetik ve antioksidatif etkilerinin biyokimyasal, morfolojik ve genetiksel açıdan incelenmesi (TÜBİTAK) Araştırmacı, 2006 .
 13. Brucella melitensis enfekte makrofajlarda cisplatin tedavisinin konak savunma sistemini güçlendirici etkilerinin araştırılması (MKÜBAP) Yönetici, 2007.
 14. Brucella melitensis’in ratlarda oluşturduğu yangı şiddeti üzerine siklik adenozin monofosfat (cAMP) düzeyini artırıcı ajanların etkisi (TÜBİTAK) Yönetici, 2004.
 15. Yumurtacı Tavukların Yemlerine Katılan Tetrabazik Çinko Klorürün (TBZC) Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Yumurta Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması (MKÜ Bilimsel Artaştırma  Fonu) Araştırmacı, 2003.
 16. Antakya Belediye Mezbahasında kesilen sığırlarda verotoksijenik E. coli O157:H7 izolasyonu (TÜBİTAK) Araştırmacı, 2002.
 17. Broyler rasyonlarına katılan nikel, kadmiyum ve askorbik asitin antioksidan sistem ve besi performansı üzerine etkilerinin araştırılması (MKÜ Araş. Fonu) Yönetici, 2002.
 18. Hatay Bölgesinde yetiştirilen kuzu ve koyunlarda enzootik ataksinin klinik ve biyokimyasal metotlarla yaygınlığının araştırılması (MKÜ Araş. Fonu), Yönetici, 2001.
 19. İnek sütü, kan serumu ve kimi organlarda ağır sanayi kalıntılarının saptanması (TÜBİTAK) Yönetici, 2000.
 20. Bıldırcınlarda büyümeyi teşvik edici çeşitli yem katkı maddelerinin besi performansları ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması (MKÜ Araş. Fonu) Araştırmacı, 2000.
 21. Probiyotik, enzim ve yucca ekstraktı gibi yem katkı maddelerinin bıldırcınların bazı kan parametreleri ve yumurta verimi üzerine etkileri (MKÜ Araş. Fonu) Araştırmacı, 2000.
 22. Hatay İlinin değişik yörelerinde beslenen küçükbaş ruminantların kan serumunda çeşitli mineral madde düzeylerinin tayini (MKÜ Araş. Fonu) Yönetici, 1999.